Facebook Twitter Google+ Youtube Pinterest
Gimev - Giresun İmam Hatip Lisesi Mezunları Ve Mensupları Eğitim Ve Kültür Vakfı
Son Dakika

Tüzük

GİMEV TÜZÜĞÜ

VAKFIN ADI
MADDE 1- Vakfın adı Giresun ve ilçeleri İHL mezun ve mensupları eğitim ve kültür vakfı´dır.

VAKFIN MERKEZİ
MADDE 2- Vakfın merkezi İstanbul´dadır.

VAKFIN ADRESİ
MADDE 3- Vakfın yazışma adresi "Eyüpsultan Bulvarı No:94 Eyüp / İSTANBUL´dur
Vakfın yazışma adresi teftiş makamına bilgi verilmek suretiyle merkez dahilinde vakıf mütevelli heyeti kararı ile değiştirilebilir.

ŞUBELER
MADDE 4- Yönetim kurulu kararı mütevelli heyeti onayı ve ilgili mercilerin müsaadesiyle yutr içinde ve yurt dışında şubeler kurabilir. Şubelerin teşkilat, görev sorumlulukları vakıf mütevelli heyetince çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

VAKFIN KURUCUSU
MADDE 5- Vakfın kurucusu; Abdullah AKYOL´dur.
MADDE 6- Vakfın kuruluş varlığı; 500,000,000 TL nakittir.

VAKFIN AMACI 
MADDE 7- Vakfın genel eğitim, kültür, sağlık, ilmi araştırma ve sosyal yardım amaçları yanında özel amaçları şunlardır.
İlgili mevzuat dahilinde;
Türkiye’nin ilmi, içtimai ve iktisadi kalkınmasına yardım olmak maksadıyla ; vatanına ve milli değerlerine bağlı, sağlam karakterli, inançlı ve kültürlü, maddi ve manevi değerlerine bağlı ve sahasında otorite teşkil edecek her yönüyle sağlıklı gençler ve bilim adamları yetiştirmek amacıyla her seviyede eğitim, öğretim kurumları, (anaokulu´ndan üniversiteye kadar) kütüphaneler, kültür ve araştırma merkezleri kurslar (kolejler ve üniversiteye hazırlık, Kuran-ı Kerim, sanat el ürünleri vb.) spor ve sosyal tesisler, yurtlar v.s. kurmak.
Öncelikle Giresun ve  ilçeleri imam hatip lisesi öğrenci , öğretmen ve personel olarak görev yapmış ve yapmakta olan yardıma muhtaç kişilere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunmak.
Vakıf amaçları doğrultusunda resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa ilmi, ekonomik, sosyal ve kültürel araştırmalar ve yardımlaşmada bulunmak.
Fakir ve başarılı öğrencilere her türlü eğitim, sağlık, sosyal yardımlaşmalarda (burs, kitap - kırtasiye, yiyecek, giyecek v.s) bulunmak, yurt içi ve dışında akademik eğitim yapmalarını sağlamak, çalışmalarını yayınlamak , ödüller vermek, kimsesizlere ve güçsüzlere her türlü maddi ve manevi yardımlarda bulunmak.
Fakir ve kimsesizler için sağlık tesis ve kurumları, aş evleri, çocuk yuvaları, yaşlılar evi vs. kurmak, yiyecek, giyecek, yakacak yardımları yapmak, tedavi ve cenaze masraflarını karşılamaktır.

VAKFIN FAALİYETLERİ
MADDE 8- Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek üzere ilgili mevzuat dahilinde ;
a- Vakıf amaçları doğrultusunda ilmi araştırmalar , konferanslar, ilmi ve kültürel toplantılar anma günleri, yayınlar (bülten, dergi, kitap, kaset vs.) yapar, bu konularda çalışmalarda bulunanlara destek olur, tesisler kurar, işletir.
b- Her seviyedeki öğrencilere burslar , araştırma ve teşvik primleri, eğitim, yiyecek ve giyecek yardımları, fakilere sağlık, yiyecek, giyecek ve yakacak yardımları yapar.
c- Vakfa  gelir elde etmek amacıyla işletmeler , şirketler kurar kuruluşlara ortak olur
d- vakıf amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren diğer vakıf vb. kurum ve kuruluşlara her türlü maddi ve manevi yardımlaşmalarda bulunur.

VAKFIN ORGANLARI
MADDE 9- Vakfın organları şunlardır
a- Vakıf mütevelli heyeti 
b- Yüksek istisare heyeti 
c- Vakıf meclisi 
d- Yönetim kurulu´dur

VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ
MADDE 10- Vakıf mütevelli heyeti aşağıda yazılı kişilerden teşekkül eder

A- GÖREV VE YETKİLERİ
1. vakfın en yetkili karar organı olarak yönetim kurulu üyelerini seçer gerek gördüğünde değiştirir.
2. vakıf senedinde değişikliğe karar verir.
3. vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesinde yardımcı olacağında inanılan istişare ve  uygulamaya yönelik ihtisas ve araştırma komisyonları il vakıf genel müdürlüğünün statülerini belirler:
4. vakıfla iligili diğer yönetmelikleri karara bağlar 
5. vakıf mütevelli heyetine yeni üye alır.
6. yüksek istilare heyeti üyelerini seçer

B- TOPLANTI ŞEKLİ, TOPLANTI KARAR NİSABI
1.Toplantılarını mütevelli heyet başkan veya yönetim kurulunun daveti üzerine yılda en az bir defa vakıf mütevelli heyeti başkanının, başkanlığında yapar.
2. Toplantı nisabı birinci toplantıda üye sayısının yarıdan bir fazlası olup ikinci  toplantıda nisab aranmaz
3. Karar nisabı toplantıya iştirak eden üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır.
4. vakıf senedinde değişiklik ile mütevelli heyeti yeni üye alımında karar nisabı üye sayısının 3/4 dür.

C- MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ VE ÜYELİK 
1. mütevelli heyet kendi arasından iki yıllığına görev yapacak bir başkan seçer
2. mütevelli heyet üyeliği kaydı hayat şartı ile sınırlıdır.
3. kuruluştaki mütevelli heyet üyeleri şunlardır; Nedim URHAN, Halit ZEVALSİZ,  Bekir PEKDEMİR, Kenan KARADENİZ, Nazmi YÜKSEL, Durmuş    TOP, Halim MELİKOĞLU, Hüseyin USTA, Cüneyt TORAMAN, Mehmet AYDIN, Ekrem BAKi, Ali KAMAT, Sebahattin KAYAS, Mehmet KIRDEMİR, Bekir ÖZEN, Ali , Kemal EMİR, Nuri SAĞLAM, Murat SOYLU, Aslan TURAN, Yusuf UZUN, Fahri BİÇER, Osman ELEVLİ, Ahmet DOKUMACI,

YÜKSEK İSTİŞARE HEYETİ
MADDE 11- Yüksek istişare heyeti; vakıf yönetim kurulu üyeliği yapmış kişiler ile mütevelli heyetçe sahasında temeyyüz etmiş ilim, sanat ve iş adamları arasında seçilerek gerçek ve tüzel kişilerden teşekkül eder. Üyelik kaydı hayat şartıyla sınırlıdır. Yönetim kurulunca toplantıya çağırılır. İstişari bir organ olarak vakıf yönetimine tavsiyelerde bulunur.

VAKIF MECLİSİ
MADDE 12- vakfa maddi ve menavi katkıda bulunanlar arasından yönetim kurulunca seçilecek gerçek ve tüzel kişilerden teşekkül eder. Vakıf meclik üyelik şartları yönetim kurulunca hazırlanıp mütevelli heyetince onaylanacak bir yönetmelikle belirlenir.

YÖNETİM KURULU
MADDE 13- yönetim kurulu vakıf mütevelli heyet üyeleri. vakfın diğer organ üyeleri veya dışardan iki yıllığına atanacak beş kişiden teşekkül eder. Kendi arasında bir başkan yardımcısı bir genel sekreter bir muhasib seçerek görev taksimi yapar.
Vakfın her türlü iş ve işlemlerini mevzuata uygun olarak yürütür. Vakıfla ilgili yönetmelikleri hazırlayarak vakıf mütevelli heyetinin onayından sonra yürürlüğe koyar.
Vakıf amaçlarını gerçekleştirmede yardımcı olmak üzere kurulacak komisyon ve genel müdürlüğünün işlemlerinin koordine ve kontrol eder.
Vakfın personel politikası ile ücretlerini iç yönetmelikler doğrultusunda belirler vakfı temsil ve ilzam eder. Vakfın şube, tesis, işletme ve iştiraklarini kurar, işletir ve kontrol eder kararlarını oy çokluğu ile alır.

Güncel   |   Vakfımızdan   |   Okullarımız   |   Organizasyon   |   Faaliyetlerimiz   |   Basında Gimev   |   Burs Ve Eğitim   |   Sağlık   |   Toplum - Yaşam